Tạo hiệu ứng dãy màu chạy ngang và dọc khi click chuột trong excel bằng Conditional Formatting & VBA


CÔNG THỨC: 

=or(cell("col")=column(),cell("row")=row())


SOURCE:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

If Application.CutCopyMode = False Then

Application.Calculate

End If

End Sub

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên hệ đặt quảng cáo: 0976.559.389

Liên hệ đặt QC: 0976.559.389