Diễu hành YakSva đưa "Rồng" vào chùa trong ngày lễ xuất gia của người Khmer Trà Vinh [Clip không thoại]

Bài liên quan

Dịch vụ